تولید سفارشی

ما در بکارگیری تسمه ،چهار پهلو و یا میلگردهای مصرفی در محصولات خود محدودیتی نداریم

البته گریتینگ های تولیدی از تسمه با عرض 25 میلیمتر و بیشتر تولید گردیده و ضخامت ورقهای مورد استفاده از 3 میلیمتر به بالا می باشد و برای ابعاد سفارشی توسط کارفرما هیچگونه محدودیتی قائل نمی گردد .